Search Builds Show Filter

Browse Member Builds (269 total)

Builds by Vagg
Experience: Expert
 
Class Build Votes Tags Race Level Author Game
Ranger
⥀↻Ꮅ⥁ᖚ⟳Ꮅ⟲ᔕ ⥀↻Ꮅ⥁ᖚ⟳Ꮅ⟲ᔕ
Ra (21), Brd (4), STA (3), Cle (2)
2   Yuan-ti Pureblood 30 Vagg x2
Fighter
Ꮤɪɴɢꜱ ᴏꜰ Ỻɪʙᴇʀᴛƴ࿐ Ꮤɪɴɢꜱ ᴏꜰ Ỻɪʙᴇʀᴛƴ࿐
F (18), Pal (5), STA (4), NN (3)
1   Aasimar 30 Vagg x2
Bard
𝔅𝔩𝔬𝔬𝔡𝔥𝔬𝔲𝔫𝔡'𝔰 ⚔ 𝔅𝔩𝔞𝔡𝔢𝔰𝔬𝔫𝔤 𝔅𝔩𝔬𝔬𝔡𝔥𝔬𝔲𝔫𝔡'𝔰 ⚔ 𝔅𝔩𝔞𝔡𝔢𝔰𝔬𝔫𝔤
Brd (12), Ra (11), EK (5), Cle (2)
1   Gray Orc 30 Vagg x2
Warlock
𝕃 𝕦 𝕞 𝕚 𝕟 𝕒 𝕣 𝕪 𝕃 𝕦 𝕞 𝕚 𝕟 𝕒 𝕣 𝕪
Wlk (12), F (8), Cle (7), HW (3)
1   Human 30 Vagg x2
Wizard
•˖°。⁺ 𝐒 𝐰 𝐨 𝐫 𝐝 ⚔ 𝐒 𝐚 𝐠 𝐞 ⁺。°˖• •˖°。⁺ 𝐒 𝐰 𝐨 𝐫 𝐝 ⚔ 𝐒 𝐚 𝐠 𝐞 ⁺。°˖•
Wiz (16), EK (10), F (2), SD (2)
3   Drow 30 Vagg x2
Monk
🫲🏿(ꜰ)🤛🏿(ʀ)👊🏿(ᴀ)✋🏿(ɴ)🤚🏿(ᴛ)✊🏿(ɪ)🤜🏿(ᴄ)🫱🏿 🫲🏿(ꜰ)🤛🏿(ʀ)👊🏿(ᴀ)✋🏿(ɴ)🤚🏿(ᴛ)✊🏿(ɪ)🤜🏿(ᴄ)🫱🏿
M (25), NN (3), SD (1), Asn (1)
2   Gray Orc 30 Vagg x2
Cleric
── ℍ 𝕠 𝕣 𝕚 𝕫 𝕠 𝕟 𝕍𝕍 𝕒 𝕝 𝕜 𝕖 𝕣 ── ── ℍ 𝕠 𝕣 𝕚 𝕫 𝕠 𝕟 𝕍𝕍 𝕒 𝕝 𝕜 𝕖 𝕣 ──
Cle (13), Ra (11), STA (5), F (1)
1   Aasimar 30 Vagg x2
Favored Soul
𐌌 𐌀 𐌋 ⚕ 𐌔 Ꝋ 𐌍 𐌌 𐌀 𐌋 ⚕ 𐌔 Ꝋ 𐌍
FS (8), SL (10), Asn (9), Ra (3)
1   Yuan-ti Pureblood 30 Vagg x2
Bard
𝔇𝔦𝔯𝔤𝔢 ☣𝔣 𝔇𝔢𝔰𝔱𝔯𝔲𝔠𝔱𝔦𝔬𝔫 𝔇𝔦𝔯𝔤𝔢 ☣𝔣 𝔇𝔢𝔰𝔱𝔯𝔲𝔠𝔱𝔦𝔬𝔫
Brd (16), AA (9), BG (4), F (1)
2   Drow 30 Vagg x2
Monk
⛈️🗿❤️‍🔥✨ ⛈️🗿❤️‍🔥✨
M (13), SL (10), Cle (7)
2   Human 30 Vagg x2
Favored Soul
✺ 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐥𝐞 𝐒𝐮𝐧 ✺ ✺ 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐇𝐨𝐥𝐞 𝐒𝐮𝐧 ✺
FS (14), Asn (8), AA (7), Wiz (1)
1   Sun Elf 30 Vagg x2
Warlock
𝔖𝔬𝔯𝔯𝔬𝔴 𝔖𝔴𝔬𝔯𝔫 𝔖𝔫𝔦𝔭𝔢𝔯 𝔖𝔬𝔯𝔯𝔬𝔴 𝔖𝔴𝔬𝔯𝔫 𝔖𝔫𝔦𝔭𝔢𝔯
Wlk (8), AA (10), Asn (8), Brd (4)
1   Half-Elf 30 Vagg x2
Sorcerer
⚕ 𝕮𝖔𝖎𝖑𝖊𝖉 𝕮𝖆𝖇𝖆𝖑 𝕮𝖔𝖓𝖋𝖎𝖉𝖆𝖓𝖙 ⚕ ⚕ 𝕮𝖔𝖎𝖑𝖊𝖉 𝕮𝖆𝖇𝖆𝖑 𝕮𝖔𝖓𝖋𝖎𝖉𝖆𝖓𝖙 ⚕
Sor (6), AT (10), EK (10), STA (4)
2   Yuan-ti Pureblood 30 Vagg x2
Bard
𝕽𝖊𝖎𝖌𝖓 𝕴𝖓 𝕭𝖑𝖔𝖔𝖉 𝕽𝖊𝖎𝖌𝖓 𝕴𝖓 𝕭𝖑𝖔𝖔𝖉
Brd (8), Asn (10), RDD (10), Cle (2)
4   Human 30 Vagg x2
Favored Soul
𝙷𝚎𝚊𝚟𝚎𝚗𝚕𝚢 𝙷𝚘𝚊𝚡 𝙷𝚎𝚊𝚟𝚎𝚗𝚕𝚢 𝙷𝚘𝚊𝚡
FS (23), STA (4), Cle (2), Wlk (1)
2   Human 30 Vagg x2
Ranger
𝙷𝚒𝚕𝚕𝚋𝚒𝚕𝚕𝚢 𝙷𝚘𝚘𝚍𝚕𝚞𝚖 𝙷𝚒𝚕𝚕𝚋𝚒𝚕𝚕𝚢 𝙷𝚘𝚘𝚍𝚕𝚞𝚖
Ra (13), F (12), STA (4), SD (1)
1   Earth Genasi 30 Vagg x2
Fighter
𝗧𝗮𝗻𝗸-𝗕𝘂𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗧𝗮𝗻𝗸 🪖💥🔨 𝗧𝗮𝗻𝗸-𝗕𝘂𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗧𝗮𝗻𝗸 🪖💥🔨
F (8), RDD (10), Cle (7), Brd (5)
4   Half-Elf 30 Vagg x2
Bard
§ῐɱʊʅāƈɾʊɱ🌑ßʇεŋεßɾāʇʊɱ §ῐɱʊʅāƈɾʊɱ🌑ßʇεŋεßɾāʇʊɱ
Brd (8), EK (10), Asn (8), BG (4)
2   Yuan-ti Pureblood 30 Vagg x2
Bard
𝕹𝖊𝖛𝖊𝖗𝖜𝖎𝖓𝖙𝖊𝖗 𝕳𝖚𝖘𝖈𝖆𝖗𝖑 𝕹𝖊𝖛𝖊𝖗𝖜𝖎𝖓𝖙𝖊𝖗 𝕳𝖚𝖘𝖈𝖆𝖗𝖑
Brd (16), F (8), FB (5), NN (1)
1   Human 30 Vagg x2
Spirit Shaman
𝔻 𝕣 𝕖 𝕒 𝕞 𝕨 𝕒 𝕣 𝕕 𝕖 𝕟 𝔻 𝕣 𝕖 𝕒 𝕞 𝕨 𝕒 𝕣 𝕕 𝕖 𝕟
SS (25), HA (3), Cle (1), WP (1)
1   Human 30 Vagg x2
Rogue
𝕭𝖆𝖓𝖎𝖙𝖊 ☬ 𝕭𝖆𝖘𝖙𝖆𝖗𝖉 𝕭𝖆𝖓𝖎𝖙𝖊 ☬ 𝕭𝖆𝖘𝖙𝖆𝖗𝖉
Ro (12), F (10), BG (4), STA (4)
4   Half-Elf 30 Vagg x2
Bard
🦋🕸️🕷️ 🦋🕸️🕷️
Brd (8), AA (9), Asn (9), DC (4)
3   Drow 30 Vagg x2
Ranger
𝙲𝚘𝚋𝚛𝚊 𓆘 𝙲𝚘𝚖𝚖𝚊𝚗𝚍𝚘 𝙲𝚘𝚋𝚛𝚊 𓆘 𝙲𝚘𝚖𝚖𝚊𝚗𝚍𝚘
Ra (14), Asn (8), Brd (4), Cle (4)
1   Yuan-ti Pureblood 30 Vagg x2
Fighter
𝔹 𝕃 𝔸 ℂ 𝕂 𝕃 𝕀 𝔾 ℍ 𝕋 𝔹 𝕃 𝔸 ℂ 𝕂 𝕃 𝕀 𝔾 ℍ 𝕋
F (16), FB (10), BG (3), Ra (1)
3   Wood Elf 30 Vagg x2
Fighter
𝙲𝚑𝚘𝚙𝚙𝚒𝚗' ⚔ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚒𝚜𝚝𝚎𝚛 𝙲𝚑𝚘𝚙𝚙𝚒𝚗' ⚔ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚒𝚜𝚝𝚎𝚛
F (10), Brd (8), Cle (8), SD (4)
2   Yuan-ti Pureblood 30 Vagg x2